Adwokacka Kancelaria Ekspertów

Adwokacka Kancelaria Ekspertów Logo

Odszkodowania od Skarbu Państwa

Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez urzędy państwowe, różnego rodzaju agencje, służby publiczne oraz funkcjonariusza państwowego przy wykonywaniu powierzonej mu czynności. Funkcjonariuszami państwowymi w tym rozumieniu są pracownicy organów władzy, administracji lub gospodarki państwowej, osoby działające na zlecenie tych organów, osoby powołane z wyboru, oraz żołnierze sił zbrojnych. Dlatego też w razie gdy nieprawidłowe sprawowanie władzy publicznej jest ściśle związane z konkretną szkodą, należy Ci się odszkodowanie lub zadośćuczynienie za doznany uszczerbek fizyczny lub psychiczny.